main-bg.jpg

Vyžadování síly, služeb, prostředků a techniky

Rozdělení úkolů a kompetencí

V období mimo mimořádnou událost (tj. není místo zásahu, kde by složky IZS prováděly záchranné a likvidační práce) nebo mimo krizovou situaci (tj. není vyhlášen krizový stav, nejsou realizována krizová opatření), řeší orgány obce nehody, havárie aj. negativní situace a stavy nouze dle příslušných právních předpisů (viz např. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, atp.).

 

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území, organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc, zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce, zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území (viz § 78 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).

 

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc, v případě nebezpečí z prodlení vyžadují výpomoc ozbrojených sil České republiky nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech, spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území (viz § 79 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).

 

Při řešení mimořádné události dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, je starosta obce oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci (viz § 16).

Jedním z úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádné události nebo krizové situaci jsou v případě potřeby řešena i opatření nouzového přežití obyvatelstva, která jsou zaměřena především na nouzové ubytování, zásobování potravinami, pitnou vodou, hygienickými potřebami, na poskytování základních služeb a na organizování humanitární pomoci.

K zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva obec využívá v první řadě vlastní zdroje; až jsou tyto zdroje vyčerpány, má možnost se obrátit na další subjekty.

 

HZS JmK vypracoval seznam vybraných potenciálních dodavatelů potřebného materiálu, techniky nebo poskytovatelů služeb, který je uveden v Havarijním plánu JmK (např. část C7-1a B2-1), a jenž má každá obec k dispozici. Nenachází-li se v obci vhodný dodavatel nebo nenajde-li se v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností, požádá obec cestou obce s rozšířenou působností o spolupráci sousední obce s rozšířenou působností, popř. krajský úřad.

 

Dále je možné využití zásob Správy státních hmotných rezerv (dále i "SSHR"). SSHR je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách SSHR - www.sshr.cz.

Po dobu krizové situace (je vyhlášen krizový stav) může orgán obce rovněž vyžadovat tzv. státní "zásoby humanitární pomoci" a tzv. "nezbytné dodávky" cestou příslušné obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu.

Metodika SSHR pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace je na webu HZS JmK - dokument s názvem "SSHR_Metodika_vyzadovani_za_krize.pdf Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (SSHR).pdf (235,89 KB)".

Ochrana obyvatelstva

Základní informace

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29