main-bg.jpg

Jaké máte povinnosti vůči hasičům? (33)

povinnosti_perex.jpg Neznalost zákona neomlouvá. Jako občan máte vůči hasičům určité povinnosti. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vás s Vašimi povinnostmi seznámí.

Základní pojmy

Mimořádná událost: 33_1.JPGškodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a taky havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací (dále jen „ZaLP").

Záchranné práce: činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.

Likvidační práce: činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.

Osobní pomoc: činnost nebo služba při provádění ZaLP a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana nebo starosty obce. Osobní pomocí se rozumí také pomoc poskytnutá dobrovolně.

Věcná pomoc: poskytnutí věcných prostředků při provádění ZaLP a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana nebo starosty obce. Věcnou pomocí se rozumí také pomoc poskytnutá dobrovolně.

Pracovní povinnost: povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, která je nutná pro řešení krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat v místě určeném orgánem krizového řízení.

Pracovní výpomoc: povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení.

Zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.)

Dle tohoto zákona jste povinni:

 • počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
 • zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
 • plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
 • obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,
 • zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
 • vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
 • nahl____en__7.JPGoznamovat bez odkladu každý požár (linka 150)
 • dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
 • provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
 • uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
 • poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce,
 • na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

Co nesmíte: 33_3.JPG

 • vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
 • provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, v rozporu s předpisy o požární bezpečnosti,
 • poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
 • omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
 • používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
 • provádět vypalování porostů.

Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.)

Z tohoto zákona pro Vás plynou následující povinnosti:

 • strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění ZaLP,
 • poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc, 33_4.JPG
 • pokud jste vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, jste, pokud je to nutné k provádění ZaLP, povinni strpět vstup osob, které tyto práce vykonávají na Váš pozemek nebo do objektu, strpět použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů,
 • poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob, které provádějí zásah nebo ostatního obyvatelstva (zejména informace o výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího zařízení, dravých či nebezpečných zvířat),
 • strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění (sirény apod.) na nemovitostech, které máte ve svém vlastnictví a umožnit k nim přístup HZS kraje nebo jím zmocněných osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav.

Osobní nebo věcnou pomoc nemusí poskytnout osoby, které požívají výsady a imunity dle mezinárodního práva.

Od osobní pomoci jsou dále osvobozeny:

 • osoby ve věku do 18 let a od 62 let,
 • osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných činností,
 • plně invalidní osoby,
 • poslanci a senátoři Parlamentu ČR a členové vlády.

Pokud byste vystavili vážnému ohrožení sebe nebo své blízké anebo pokud Vám v tom brání důležité okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější následky, jste od této povinnosti také osvobozeni.

Samozřejmě můžete poskytnout dobrovolnou pomoc (avšak vždy s vědomím velitele zásahu, hejtmana nebo starosty obce).

Pokud nesplníte povinnosti, které Vám ukládá tento zákon, může Vám být uložena pokuta ve výši 20 000 Kč.

Zákon o krizovém řízení (240/2000 Sb.)

V době krizového stavu jste povinni:

 • uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, 33_5.JPG
 • -      hlásit v obci, v jejímž správním obvodu bude pobývat, přechodnou změnu pobytu na základě povinného hlášení,

 • strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu,
 • vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc,
 • poskytnout požadované věcné prostředky.

Plnění těchto povinností můžete odmítnout, pokud byste jejich plněním ohrozili život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti Vám ukládané v rozporu se zákonem.

Obsah, rozsah a místo prací v rámci pracovní povinnosti v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu Vám stanoví hejtman pracovním příkazem (ten obsahuje: Vaše osobní údaje, den a místo nástupu pracovní povinnosti, druh práce, předpokládanou délku plnění povinnosti, poučení a označení orgánu, který pracovní příkaz vydal).

Ten, kdo v době krizového stavu uložil pracovní výpomoc, Vám po ukončení této povinnosti vydá potvrzení (to obsahuje: jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a bydliště, den zahájení a ukončení pracovní výpomoci, počet odpracovaných hodin, druh a místo práce, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal).

V případě, že nejste schopen ze zdravotních důvodů uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc konat, doložíte tuto skutečnost lékařským posudkem, který vystaví poskytovatel zdravotních služeb určený orgánem, který vydal pracovní příkaz nebo uložil pracovní výpomoc. Tento poskytovatel je povinen Vám přednostně provést lékařskou prohlídku a posoudit Vaši zdravotní způsobilost k předpokládané práci. Úhrada nákladů vynaložených na provedení prohlídky bude vyúčtována k tíži orgánu, který vydal pracovní příkaz nebo uložil pracovní výpomoc.

Od povinnosti poskytnout věcné prostředky, vykonat pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc jsou osvobozeni ti, kteří požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva. Pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc ostatním cizincům lze uložit, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak.

Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci jsou dále osvobozeny:

 • osoby ve věku do 18 let a od 62 let,

 • osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce,

 • osoby invalidní ve třetím stupni,

 • poslanci a senátoři Parlamentu České republiky,

 • členové vlády,
 • osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké,
 • ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku,
 • těhotné ženy,
 • ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje,
 • zaměstnanci subjektu kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury.

Orgán krizového řízení může osvobodit od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci také osoby, kterým by v tom bránila důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení.

Ženám lze uložit pouze takovou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, která není v rozporu se zvláštním právním předpisem.

Osoby osvobozené od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc.

Pokuty za nesplnění povinností podle zákona č. 240/2000 Sb.:

Pokud v době krizového stavu:

 • neuposlechnete výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,
 • nenahlásíte v obci, v jejímž správním obvodu budete pobývat, přechodnou změnu pobytu na základě povinného hlášení a
 • nestrpíte omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu,

může Vám být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč.

Pokud v době krizového stavu:

 • nevykonáte uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc a
 • neposkytnete požadované věcné prostředky

může Vám být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31