main-bg.jpg

Jak se zachovat při úniku nebezpečné látky? (25)

unik_nl_perex.jpg Různé nebezpečné látky (NL) se chovají odlišně v závislosti na skupenství a prostředí, ve kterém uniknou. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik rad, jak postupovat v různých případech úniku NL a s jakými NL se můžete nejčastěji setkat.

Kdy může dojít k úniku NL

K úniku NL do prostředí může dojít chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování nebo při přepravě.

S jakými NL se můžete nejčastěji setkat

Únik nebezpečné látky z cisternyNejčastějšími NL, se kterými se můžete setkat, jsou čpavek a chlor. S těmito látkami Vás podrobněji seznámíme dále. Nesmíme opomenout také zemní plyn, při jehož úniku může dojít za určitých podmínek i k výbuchu.

V neposlední řadě zmiňujeme také radioaktivní látky, se kterými se nakládá zejména v jaderných elektrárnách (pro obyvatele jižní Moravy toto nebezpečí představuje JE Dukovany, která se sice nachází na území kraje Vysočina, nicméně její dopady mohou zasáhnout i území Jihomoravského kraje). Vzhledem k tomu, že lidé žijící v blízkosti tohoto jaderného zařízení jsou poučeni, co mají v případě vzniku havárie dělat (viz Příručka (kalendář) pro případ radiační havárie JE Dukovany), nebudeme se tomuto nebezpečí zde dále věnovat.

Čpavek (amoniak) je dráždivá a žíravá látka. Na jeho únik Vás upozorní jeho typický štiplavý zápach. Velmi silně dráždí oči, sliznice, dýchací cesty, plíce a kůži. Vysoká koncentrace může způsobit otok plic a zástavu dechu.

Použití čpavku:
Čpavek se používá mj. jako chladící médium na starších typech zimních stadionů, dále v mrazírnách a v potravinářském průmyslu.

Chlor je intenzivně dráždivá látka žlutozelené barvy s typickým ostře štiplavým zápachem. Působí dusivě. Dráždí zejména dýchací cesty (způsobuje dráždivý kašel), oči a kůži. Vyšší koncentrace může způsobit otok nebo zánět plic.

Použití chloru:
Chlor se používá mj. jako desinfekce k úpravě vody. Setkat se s ním můžete na koupalištích, plaveckých bazénech, aquaparcích, v úpravnách vody apod.

První pomoc při zasažení čpavkem nebo chlorem:

 • postiženého dopravte na čistý vzduch,
 • zasažené oči vymyjte proudem vlažné vody,
 • odstraňte potřísněný oděv,
 • zasažené místo důkladně omývejte vodou,
 • udržujte postiženého v klidu a teple,
 • při potížích volejte tísňovou linku 155.

Jak se zachovat - příklady různých situací

Př.1: Únik zemního plynu.

Uzavřete hlavní uzávěr plynu (HUP)Jestliže ucítíte plyn ve Vašem domě nebo okolí, příp. zjistíte poruchu na plynovém zařízení, postupujte podle následujících zásad:

 • ihned zhasněte všechny plameny,
 • otevřete všechny okna a dveře a důkladně vyvětrejte,
 • uzavřete všechny uzávěry plynu, příp. hlavní uzávěr plynu,
 • nepoužívejte otevřený oheň (zápalky, zapalovač, svíčky, apod.),
 • nekuřte,
 • nepoužívejte el. spotřebiče, nijak s nimi nemanipulujte,
 • nepoužívejte elektrické zvonky u dveří a netelefonujte,
 • nepropadejte panice, varujte ostatní obyvatele domu a opusťte v klidu budovu, pomozte osobám se sníženou pohyblivostí,
 • informujte pohotovostní a poruchovou službu dodavatele zemního plynu (telefonujte mimo dům nebo místo, kde uniká plyn),
 • telefonní číslo, kam volat, je 1239 (jednotné číslo pro celou ČR, funguje nepřetržitě 24 hodin denně).

Př.2: Únik čpavku na zimním stadionu nebo chloru na koupališti.

Jestliže jste na zimním stadionu a ucítíte typický zápach čpavku,Chraňte si dýchací cesty příp. na koupališti chlor, postupujte takto:

 • pokuste se co nejdéle zadržet dech,
 • ochraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.; pokud máte možnost, navlhčete látku ve vodě),
 • zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů,
 • pomozte také osobám se sníženou pohyblivostí,
 • v případě potřeby poskytněte první pomoc (viz výše),
 • volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Př.3: Únik NL v důsledku havárie v chemickém průmyslu.

Pomozte i ostatním osobámObjekty, kde se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami, představují v případě havárie velké riziko pro okolí. Doporučujeme lidem, žijícím v blízkosti těchto objektů, poučit se o tom, co mají dělat v případě vzniku závažné havárie (dle druhu nebezpečné látky v objektu). Nevíte-li, jestli se v blízkosti Vašeho bydliště takový objekt nachází, informujte se na Vašem obecním / městském úřadě.

Jaké jsou tedy obecné zásady? Neprodleně se schovat v nejbližší budově a dále postupovat jako v kapitole Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí.

Při překonávání zamořeného prostoru si nezapomeňte chránit dýchací cesty (nos a ústa).

Je možné, že se budete muset následně z ohroženého místa evakuovat, proto použijte prostředky improvizované ochrany (viz Jak se ochránit v zamořeném prostředí). Jestliže se předpokládá dlouhodobá evakuace, nezapomeňte si sbalit evakuační zavazadlo (viz Co má obsahovat evakuační zavazadlo).

Př.4: Únik NL při přepravě.

Označení vozidla pžepravující nšbezpečnou látkuKaždé vozidlo převážející NL, musí být vždy řádně označeno oranžovou reflexní tabulkou, která je rozdělena do dvou částí (nahoře je Kemler kód - udává, jaké nebezpečí látka představuje, dole je UN kód - 4 místné číslo, které je přiděleno každé přepravované látce).

Jestliže dojde k havárii takto označeného vozidla, ihned se vzdalte od místa nehody ve směru kolmém na směr větru a ukryjte se v nejbližší budově. Dále postupujte dle zásad uvedených v kapitole Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí.

Volejte tísňovou linku 112. Při volání na tísňovou linku nahlaste také čísla, která jsou vyznačena na oranžové tabulce (dbejte však na svoje bezpečí, volejte z dostatečné vzdálenosti od místa nehody).

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30