main-bg.jpg

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? (21)

pozar_ob_perex.jpg Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje a Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik základních rad, jak se chovat, aby k požárům nedocházelo a co dělat v různých situacích.

Kde nejčastěji dochází ke vzniku požáru

Požár způsobený nedbalostí při vařeníNejčastěji k požáru dochází v domácnostech a v přírodě (především v letním období). Jedná se o požáry vzniklé zejména lidskou nedbalostí, porušováním požárně bezpečnostních předpisů, nesprávnou manipulací s otevřeným ohněm, ale také požáry způsobené dětmi.

 

 

 

Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku požáru

Domácnost:

 • nedbalost při vaření (zapnutý sporák bez dozoru, ponechání hořlavých materiálů v blízkosti zapnutého sporáku apod.),
 • kouření a nevhodně odložené nedopalky cigaret,
 • zanedbání údržby topidel a kouřovodů,
 • hra dětí se zápalkami,
 • nesprávná manipulace s otevřeným ohněm (při používání zábavní pyrotechniky, při svařování, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky apod.),
 • skladování hořlavých a jiných nebezpečných látek (např. benzin) na nevhodných místech a nesprávná manipulace s nimi.

Příroda:

 • úder blesku,
 • vypalování trávy a suchého klestí,
 • rozdělávání otevřeného ohně na nesprávných místech (pod větvemi stromů, mimo vyhrazené ohniště apod.),
 • odhození nedopalku v přírodě (suchá tráva, lesní porost).

Další místa:

 • kouření na místech, kde je to výslovně zakázáno (např. čerpací stanice).

Jak předcházet požárům

Domácnost:

 • Domácnost vybavte hasícím přístrojemzdroje otevřeného ohně (svíčky) nenechte hořet bez dozoru,
 • domácnost vybavte hasicími přístroji a instalujte si hlásiče požáru (více v kapitolách Proč mít doma hlásiče požáru a Jaký hasicí přístroj na co použít),
 • nechte si pravidelně kontrolovat a čistit komíny,
 • nedopalky cigaret řádně uhaste,
 • zamezte dětem v přístupu ke zdrojům otevřeného ohně,
 • udržujte dobrý technický stav el. spotřebičů, elektroinstalace, plynu, topidel a kouřovodů, el. rozvodů,
 • dodržujte návody na používání el. spotřebičů, zábavní pyrotechniky apod.,
 • el. spotřebiče nakupujte výhradně u autorizovaných prodejců,
 • hořlavé, výbušné a toxické látky skladujte pouze v určitém množství a v prostorech mimo společné prostory obytných domů.

Příroda:

 • rozdělávejte oheň jen na vyhrazených místech (ohniště),
 • nikdy nevypalujte trávu, je to zakázáno,
 • nekuřte v přírodě (zejména ne v lese) a v místech, kde je to zakázáno.

Jak se správně zachovat,...

...jestliže doma ucítíte v noci kouř?Vyvěste z okna kus látky

 • chraňte si dýchací cesty pokud možno navlhčeným kusem látky (kapesník, tričko),
 • pohybujte se při zemi (čistější vzduch),
 • nerozsvěcujte světla (zvláště, je-li cítit plyn),
 • dveře neotevírejte (nejprve vyzkoušejte hřbetem ruky, jestli nejsou dveře horké),
 • pokud jsou horké, dveře neotevírejte (ve druhé místnosti může hořet), ucpěte průduchy pod dveřmi kusem látky (látku v ideálním případě navlhčete), volejte tísňovou linku 150, vyčkejte příjezdu záchranářů,
 • jestliže dveře nejsou horké (pravděpodobnost, že ve druhé místnosti nehoří), jděte pro ostatní členy rodiny a společně opusťte domácnost (pomozte i osobám se sníženou pohyblivostí),
 • Při opouštění domácnosti oknem dbejte na svoji bezpečnostznemožní-li Vám cestu ven oheň, zůstaňte v bezpečné místnosti, opět ucpěte průduchy látkou, pootevřete okno, vyvěste z něj kus látky, aby záchranáři věděli, kde Vás mají hledat, volejte tísňovou linku 150,
 • jste-li v přízemí a brání-li Vám požár v bezpečném odchodu ven, můžete vyskočit oknem (dbejte však na svoji bezpečnost a před skokem se podívejte, zda se pod oknem nenachází např. odložené nářadí a další překážky, které by Vám mohly způsobit újmu na zdraví).

...když začne hořet na sporáku jídlo

...při požáru v přírodě

...při požáru vozidla

 • Hořící olej nikdy nehaste vodou!naleznete v kapitole .

Obecné zásady

 • jestliže spatříte začínající požár, je Vaší povinností jej uhasit, je-li to ve Vašich silách, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
 • pokud nemůžete zamezit šíření ohně, snažte se dostat co nejdál od něj, příp. pomozte i dalším osobám a volejte linku 150,
 • začínající požár uhasíte nejlépe pomocí vhodného hasicího přístroje (více v kapitole Jaký hasicí přístroj na co použít),
 • jste povinni oznámit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru každý požár, který vznikl, i když se Vám jej podařilo uhasit (linka 150).

Po požáru

Co dělat po příjezdu hasičů?

 • sdělte hasičům veškeré potřebné informace (zda jsou všechny osoby požárem zasažené domácnosti v bezpečí, kde se nachází hlavní uzávěry vody, plynu a elektřiny, informace o skladovaných nebezpečných látkách),
 • do hořícího objektu se pro nic nevracejte,
 • nepřekážejte zasahujícím jednotkám a nekomplikujte zásah,
 • neohrožujte svým jednáním život svůj nebo jiných,
 • zdržujte se s ostatními postiženými osobami na jednom místě (hasiči mohou potřebovat vaši spolupráci),
 • řiďte se pokyny velitele zásahu a poskytněte mu potřebnou součinnost,
 • spolupracujte s vyšetřovateli požárů a Policií ČR.

 

Co dělat po odjezdu hasičů?

 • po každém požáru si nechejte od velitele zásahu písemně předat místo požáru (zda je vše uhašeno a zda je vstup do domu nebo bytu bezpečný),
 • z důvodu uvolňování nebezpečných a karcinogenních látek ze spáleniště se na místě požáru pohybujte jen po nezbytně nutnou dobu (chraňte si dýchací cesty),
 • nezapínejte ihned přívod elektrické energie! - elektrickou instalaci si nechejte zkontrolovat odborníkem (revizním technikem); to stejné proveďte i s elektrickými spotřebiči a spotřební elektronikou (zplodiny hoření a mastné saze snadno poškodí elektronické součástky a tištěné spoje), s rozvody zemního plynu (nechejte si zkontrolovat všechny spoje - působením tepla dochází k poškození těsnění), a s rozvody vody a topení,
 • událost nahlaste co nejrychleji své pojišťovně,
 • odstraňování následků škod provádějte až po konzultaci s pojišťovnou,
 • zdokumentujte si všechny škody způsobené požárem,
 • nepropadejte panice, vše se dá nahradit (kromě zdraví a lidských životů),
 • nebojte se vyhledat odbornou psychologickou pomoc.
 • Do bytu (domu) se můžete vrátit tehdy:
  • je-li ukončen zásah hasičů a velitel zásahu Vám to dovolí,
  • je-li ukončeno vyšetřování příčin požárů vyšetřovateli HZS JMK nebo PČR,
  • je-li objekt shledán statikem jako bezpečný.

Jak zachránit svůj majetek po požáru?

Po požáru domácnosti se co nejdříve obraťte na firmy, které provádějí sanaci (jen ty provádějí sanační práce v odpovídající kvalitě). Tak můžete zachránit značnou část Vašeho majetku. Sanace zahrnuje:

 • čištění a sušení knih, dokumentů, časopisů, novin a dalších tiskovin,
 • čištění techniky, strojů a strojního zařízení, el. rozvodů a elektroniky,
 • čištění PC a elektronických zařízení pro přenos a uchování dat a nosičů dat,
 • čištění nábytku a veškerého zařízení bytu (textilie, nábytek, apod.),
 • odstraňování nepříjemného zápachu,
 • odstraňování škod způsobených vodou apod.

 Informace o sanačních firmách a kontakty na ně naleznete např. na internetu. Vždy si ale porovnejte nabídky od více firem.

 Co dělat, jestliže Vám při požáru shoří veškeré cenné dokumenty (OP, pojistné smlouvy, atd.)?

Nebojte se kontaktovat místně příslušné úřady, které Vám doklady vystavily.

 Na koho se obrátit, jestliže nemáte kvůli požáru kde bydlet?

Nejčastěji pomohou vyřešit situaci s bydlením příbuzní, popřípadě sousedé. Dále je možno požádat místně příslušný obecní nebo městský úřad o pomoc při zajištění náhradního ubytování.

 Co dělat, jste-li poškozený požárem sousedního bytu nebo domu (vytopení, zakouření apod.)?

 • událost nahlaste co nejrychleji své pojišťovně,
 • zdokumentujte všechny škody vzniklé v důsledku požáru,
 • proveďte kontrolu elektrické instalace, elektrických spotřebičů, rozvodů plynu, vody, topení,
 • odstraňování následků požáru provádějte až po konzultaci s pojišťovnou.

 

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31