main-bg.jpg

Co dělat v případě domácího násilí? (11)

Domácí násilí Domácí násilí je problém, který se může dotýkat i Vás. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik rad, co můžete udělat jako oběť domácího násilí, příp. jak můžete této oběti pomoci.

Co je a není domácí násilí

Domácí násilí je zejména dlouhodobé psychické, fyzické nebo sexuální násilí mezi blízkými osobami (manžel x manželka, partner x partnerka, syn x rodič/prarodič, rodič x dítě, bratr x sestra, apod.). Dá se označit i jako týrání.

Domácí násilíK domácímu násilí dochází zpravidla v soukromí. Tím pádem je sníženo odhalení, příp. pomoc oběti domácího násilí.

Násilí má postupný vývoj, intenzita se zvyšuje:

 • urážky, ponižování,
 • facky, rány pěstí,
 • útok proti životu.

Domácí násilí není např.: „italská" domácnost, jednorázový útok v afektu, násilí mezi osobami, které nesdílí obydlí.

I když se v těchto případech nejedná o domácí násilí, může jít i o jinou formu protiprávního jednání!

 

 

 

Co může násilné chování vyvolat u oběti

 • stres a strach z návratu domů,
 • pocit viny,
 • špatný spánek, opakující se noční můry,
 • nedůvěra, nízké sebevědomí, stáhnutí se do sebe,
 • tendence maskovat svá zranění, hledání výmluv („spadla jsem ze schodů", apod.),
 • sklony k sebevraždě,
 • pocity bezmoci a beznaděje.

Co dělat...

...jste-li obětí domácího násilí:

Svěřte se přátelům

- jestliže Vám hrozí akutní nebezpečí, volejte okamžitě policii (tel. 158),
- v případě zranění vyhledejte lékaře a požádejte o zápis do zdravotní dokumentace,
- připusťte si, co se děje a pokuste se vývoj problému zastavit včas,
- nikdy si nedávejte za vinu situaci, ve které jste se ocitl(a),
- svěřte se známým, přátelům nebo lidem, na které je možné se spolehnout,
- kam se můžete obrátit:

- DONA linka (tel.: 251 511 313) - 24 hodin denně, Intervenční centrum v Brně, tel.: 739 078 078, - 24 hodin denně,
- Bílý kruh bezpečí, o. s. tel.: 257 317 110 (www.bkb.cz), v Brně tel.: 541 218 122,
- Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), atd.

V těchto intervenčních centrech pracují proškolení pracovníci, kteří Vám bezplatně poradí, co máte dělat.

...jste-li požádáni o pomoc / máte-li podezření na domácí násilí:

 • vyslechněte ohroženou osobu (co se stalo, jak často, jakou formou, apod.),
 • nenuťte ji vyprávět detaily, pokud sama nechce,
 • podpořte ji (dodejte odvahu, projevte pochopení, věnujte dostatek času),
 • nabídněte pomoc (informujte o možnostech řešení situace, nabídněte doprovod do poradny, k lékaři, na policii),
 • nechejte ohroženou osobu vyslovit svoje vlastní rozhodnutí, do ničeho ji nenuťte,
 • veškeré kroky k řešení situace předem naplánujte.

Více informací týkajících se domácího násilí naleznete např. na internetových stránkách www.domacinasili.cz.

 

Právní nástroje Policie ČR

Zákon č. 283/1991 Sb. o Policii ČR

Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (§21):

Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je policista oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, vstoupit do něho a provést potřebné služební zákroky, služební úkony nebo jiná opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí. Policie může požádat o součinnost hasiče k otevření bytu.

Zajištění nebezpečné osoby
Zajištění (§14):

Policista je oprávněn zajistit osobu, která:

- svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život anebo život nebo zdraví jiných osob nebo majetek,
- byla přistižena při jednání, které má znaky přestupku, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat,
anebo bude mařit řádné objasnění věci.

Pominou-li důvody zajištění, je policista povinen osobu ihned propustit.

Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody.

Vykázání nebezpečné osoby z bytu
Vykázání (§21a):

Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že dojde k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo zvlášť závažnému útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn toho, kdo je podezřelý z takového jednání, vykázat z bytu nebo domu společně obývaného s ohroženou osobou, jakož i z jeho bezprostředního okolí.

Zákon č. 140/1961 Sb. - Trestní zákon

Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě (§215a):

Policejní vyšetřování(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společně obývaném bytě nebo domě, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán:

- spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo na více osobách, nebo
- pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.

 

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31