main-bg.jpg

Stavební prevence

Obr__zek1.png  Žádost o stanovisko

Státní požární dozor (dále jen SPD) na úseku stavební prevence dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, §31:

(1) se vykonává#.jpg

 b) posuzováním

 1. územního a regulačního plánu,

 2. podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahujících se ke stavbám nebo zařízením v bodech 3, 4 a 5,

 3. dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 stavebního zákona,

 4. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b), c), d), g), j) a k) stavebního zákona, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3,
 5. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3, pokud byly převedeny z režimu ohlášení do režimu stavebního povolení,

 6. dokumentace ke změně v užívání stavby,
 7. dokumentace staveb uvedených v bodech 3, 4 a 5, pokud se jedná o dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k povolení výjimky;

posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor.

c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek,

(3) Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává

 a) u staveb nebo zařízení nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního zákona, s výjimkou staveb nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 stavebního zákona,

 b) u staveb vyžadujících ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a), d) až i) stavebního zákona, s výjimkou staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, majících charakter budov pro bydlení a ubytování nebo administrativních budov určených souborně pro více než 50 osob, a staveb podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny,

 c) u udržovacích prací, stavebních úprav, nezbytných úprav, zabezpečovacích prací a výjimek u staveb uvedených v písmenech a) a b).

            (4) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je závazné stanovisko nebo stanovisko vyžadované zvláštním právním předpisem.3d)


3d) § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 13) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
§ 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
c) u udržovacích prací, stavebních úprav, nezbytných úprav, zabezpečovacích prací 
a výjimek u staveb uvedených v písmenech a) a b).

Podání žádost o stanovisko

Pro získání stanoviska k dokumentaci v rámci výše uvedených řízení je nutno podat žádost a to buď osobně ve stanovené době na kontaktních místech nebo poštou, obdobně probíhá i vyzvednutí vyhotoveného stanoviska. Stanovisko bude vyhotoveno bez zbytečného odkladu dle kapacitních možností, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů. Z podání musí být vždy patrno, kdo je činí, tj. jednoznačně identifikovatelné osoby stavebníka, žadatele a projektanta (IČ, název, adresa, jméno), čeho se týká - jasná specifikace objektu, stavební akce, druhu řízení, adresa stavby včetně katastrálního území a stavebního úřadu - viz vzory formulářů, požadovaných stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, upravenými pro potřeby PO - vzor žádosti vzor žádosti (30,55 KB)

Posuzování dokumentace na území okresů Brna-města a Brna venkova provádí oddělení stavební prevence Krajského ředitelství oddělení stavební prevence Krajského ředitelství (186,88 KB) včetně vybraných staveb na území celého Jihomoravského kraje, ostatní na příslušných územních odborech.

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení jako dílčí část projektové dokumentace stavby se zabezpečuje prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost (projektanta) podle zvláštního předpisu - zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (viz § 158 a 159 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) a musí být opatřeno vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem ČR této oprávněné osoby způsobilé k projektové činnosti. Vyžaduje-li to rozsah stavby (např. dva a více požárních úseků) tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti.

 Obsah a rozsah PBR.doc požárně bezpečnostních řešení.doc (23,50 KB) je stanoven vyhláškou MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci. Požárně bezpečnostní řešení je součástí projektové dokumentace stavby a předkládá se ve dvou vyhotoveních orgánu vykonávajícímu SPD, který si jeden výtisk ponechává ve své dokumentaci pro další potřebu stavební prevence a kontrolní činnosti nebo pro případ zjišťování příčin požáru.

Kontrolní prohlídky stavby

Při ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany a při ověřování požadovaných vlastností výrobků se vychází zejména z požadavků § 46 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci:

 • doklad o montáži.doc doklad o montáži.doc (23,00 KB), funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti PBZ.doc požárně bezpečnostních zařízení.doc (21,50 KB) (náležitosti dle § 6 a 7 vyhlášky o požární prevenci), včetně provozní dokumentace,

 • dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži požárně bezpečnostních zařízení, jejich potvrzení o provedení montáže těchto zařízení podle projektových požadavků a dokladů o provedení funkčních zkoušek,

 • dokumentace o způsobilosti k bezpečnému provozu technických, popřípadě technologických zařízení (doklady o výchozích revizích, provozních zkouškách apod.),

 • dokladů potvrzujících použití výrobků a konstrukcí s požadovanými vlastnostmi z hlediska jejich požární bezpečnosti podle zvláštních právních předpisů (§ 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.).

Státní požární dozor

Kalendář akcí

< 2017 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31