main-bg.jpg

Stanovisko z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování

Vydávání stanovisek z hlediska ochrany obyvatelstva (OOB) a civilního nouzového plánování (CNP) (ve vazbě na nový stavební zákon)

 

Přehled legislativních norem a k novému stavebnímu zákonu

 

 • z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

 • z. č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím staveb-ního zákona a zákona o vyvlastnění,

 • vyhláška 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb.,

 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,

 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území,

 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

 

Působnost HZS JmK dle právních předpisů

 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (HZS JmK) m.j. :

 • je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva (z. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, § 10),

 • pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska OOB a CNP při přípravě na mimořádné události (z. č. 239/2000 Sb., § 10).

 • vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany (dále i "CO") a staveb dotčených požadavky CO v kraji (z. č. 239/2000 Sb., § 10),

 • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své působnosti v požární ochraně, integrovaném záchranném systému a ochraně obyvatelstva při přípravě na mimořádné události (z. č. 239/2000 Sb., § 12),

 • uplatňuje požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování jako požadavky CO vyplývajících z havarijních plánů a krizových plánů v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace (vyhláška č. 380/2002 Sb., § 18),

 • uplatňuje stanovisko k návrhu zadání územního plánu velkého územního celku k zapracování návrhu území speciálních zájmů pro požadované potřeby (vyhláška č. 380/2002 Sb., § 19); pozn.: do doby novelizace vyhlášky = podle stavebního zákona zásady územního rozvoje. Speciální zájmy pro požadované potřeby jsou :

  • evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,

  • nouzové zásobování obyvatelstva vodou,

  • ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území,

  • ochrana před důsledky možného teroristického útoku na objekty, jejichž poškození může způsobit mimořádnou událost,

   • uplatňuje stanovisko k návrhu zadání územního plánu obce a předává podklady k zapracování do textové a grafické části územního plánu obce návrhu ploch pro požadované potřeby (vyhláška č. 380/2002 Sb., § 20); ); pozn.: do doby novelizace vyhlášky = podle stavebního zákona územní plán. Požadované potřeby jsou :

  • ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,

  • zóny havarijního plánování,

  • ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,

  • evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,

  • skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,

  • vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce,

  • záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události,

  • ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,

  • nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií,

 

 • uplatňuje stanovisko k návrhu zadání regulačního plánu k zapracování doložky CO do regulačního plánu členěné na textovou a grafickou část (vyhláška č. 380/2002 Sb., § 21). Textová část stanoví požadavky na pozemky a požadavky na jejich využití pro :

  • opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování,

  • umístění stálých a improvizovaných úkrytů,

  • ubytování evakuovaného obyvatelstva,

  • skladování materiálu civilní ochrany,

  • zdravotnické zabezpečení obyvatelstva,

  • ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,

  • umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu,

  • nouzové zásobování obyvatelstva vodou,

  • záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události,

  • zřízení humanitární základny,

  • požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů,

 • posuzuje stavebně technické požadavky na stavby CO a stavby dotčené požadavky CO (vyhláška č. 380/2002 Sb., § 22), které zahrnují požadavky na :

 • stálé úkryty,

 • ochranné systémy podzemních dopravních staveb,

 • stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty,

 • stavby pro průmyslovou výrobu a skladování.

 

Působnost obce dle právních předpisů

 

Obecní úřad vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci a dále je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o umísťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení.

 

Základní informace

Kalendář akcí

< 2017 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31