main-bg.jpg

Rozsáhlé cvičení ZÓNA 2013 prověří krizové řízení

logo_____kopie.jpg Cvičení ZONA 2013 proběhne ve dnech 26. až 28. března 2013 a po cvičeních ZÓNA 2008 a ZÓNA 2010 je již třetím tohoto typu. 

„V noci z 25. na 26. března 2013 dochází na 2. reaktorovém bloku Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) k prasknutí hlavního parního kolektoru. Operátor odstavuje reaktor. Směnový inženýr následně klasifikuje události jako mimořádnou událost 1. stupně a svolává Technické podpůrné středisko. Dále je zjištěn únik z primárního okruhu přes poškozený parogenerátor do sekundárního okruhu. V souladu s Vnitřním havarijním plánem ČEZ EDU na místě úniku zasahuje havarijní četa Jaderné elektrárny Dukovany a jednotka HZS podniku posílená o jednotku HZS kraje Vysočina Územního odboru Třebíč. Provádí průzkum a omezení rozsahu unikající kontaminované vody. Po zhodnocení situace, směnový inženýr překlasifikuje událost na mimořádnou událost 2. stupně a svolává kompletní havarijní štáb.“

Tento stav je start pro zahájení cvičení ZÓNA 2013, které proběhne ve dnech 26. až 28. března 2013 a po cvičeních ZÓNA 2008 a ZÓNA 2010 je již třetím tohoto typu, zaměřeným na zajištění krizové připravenosti ústředních správních úřadů, orgánů územní samosprávy, základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších subjektů pro případ vzniku havárie na některé z jaderných elektráren v České republice, a je organizováno z ústřední úrovně.

Zabezpečit přípravu a provedení samotného cvičení ZÓNA 2013 bylo uloženo ministru vnitra v součinnosti s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a tehdejším místopředsedou vlády a ministrem obrany. Tématem cvičení bude činnost ústředních správních úřadů, správních úřadů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, složek IZS a dalších dotčených subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií v Jaderné elektrárně Dukovany.

Cílem cvičení bude prověřit a procvičit činnosti časově rozvržené do tří období (1. období - 26.3. od 7,00-11,00, 2. období 26.3. 11,00 - 27.3. 7,00 a 3. období 27.3. 7,00 - 28.3. 12,00 hodin). Podle námětu bude cvičení zahájeno v momentu vzniku mimořádné události 2. stupně v Jaderné elektrárně Dukovany. Událost bude oznámena podle vnitřního havarijního plánu, následně budou svolány a aktivovány příslušné krizové štáby a zahájena činnost a vzájemná komunikace mezi orgány krizového řízení všech úrovní.

Ve druhém období bude mimořádná událost 2. stupně překlasifikována na mimořádnou událost 3. stupně – radiační havárii. Dotčené orgány budou opět vyrozuměny v souladu s vnitřním havarijním plánem jaderné elektrárny, v zóně havarijního plánování proběhne varování a informování obyvatelstva pomocí sirén, bude však cvičně použit zkušební tón, nikoli varovný signál. Během cvičení zasednou krizové štáby krajů, které hejtmanům připraví návrh opatření pro řešení vzniklé situace. V odpoledních hodinách prvního dne cvičení se pak sejde pracovní orgán vlády pro řešení krizových situací – Ústřední krizový štáb, vedený ministrem vnitra.

V posledním období (27.-28.3.) cvičení je plánován nácvik činnosti celostátní radiační monitorovací sítě včetně využití mobilních skupin a v případě příznivých povětrnostních podmínek také letecké monitorovací skupiny. Krizové štáby krajů, obcí s rozšířenou působností a vybraných obcí budou procvičovat činnost při přijímání neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva na základě vydaných doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Kromě již zmíněného monitoringu bude procvičen také zásah složek IZS u dopravní nehody v zóně havarijního plánování v době úniku radioaktivních látek, budou vybudována tři stanoviště pro dekontaminaci osob a techniky ze sil a prostředků HZS ČR a Armády ČR k zabezpečení dekontaminace obyvatelstva a civilních vozidel a také zasahujících složek IZS a jejich techniky. Rovněž bude procvičena činnost přijímacích středisek evakuovaných osob a v průběhu celého cvičení budou řešeny otázky komunikace s veřejností cestou hromadných sdělovacích prostředků.

V Jihomoravském kraji budou v rámci cvičení ZÓNA 2013 procvičovány činnosti:

- krizového štábu Jihomoravského kraje

- krizových štábů složek integrovaného záchranného systému JMK

- krizových štábů všech ORP v Jihomoravském kraji

- krizových štábů vybraných obcí (Nová Ves, Sokolnice)

- dekontaminačního místa techniky a osob složek IZS (Únanov)

- evakuačního a přijímacího střediska osob obce (Sokolnice)

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje žádá zájemce z řad médii a odborné veřejnosti, aby si v případě zájmu o shlédnutí ukázek činnosti dekontaminačního místa (Únanov) a evakuačního a přijímacího střediska (Sokolnice) požádali o akreditaci nejpozději do 20. března 2013 na e-mailové adrese: zdenek.stastny@jmk_izscr_cz nebo tel. 950630176. V požadavku uveďte název instituce, počet zúčastněných osob a odpovědnou osobu.

            Obratem pak obdržíte pozvánku s konkrétními údaji o prováděných ukázkách a povolení k vjezdu a vstupu do stanovených prostorů.

V případě zájmu médií a odborné veřejnosti o shlédnutí činnosti krizových štábů je třeba se spojit s dotčeným orgánem, který daný krizový štáb v rámci cvičení aktivuje.

V průběhu cvičení ZÓNA 2013 bude hejtman Jihomoravského kraje pořádat tiskové konference, o jejichž podrobnostech (místo, čas…) se informujte u tiskového mluvčího Krajského úřadu JMK.

por. Mgr. Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS JMK

Podklady poskytli:

kpt. Mgr. Kristýna Vojtíšková, plk. Ing. Ivan Koleňák, MV-generální ředitelství HZS ČR

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová,  tisková mluvčí MV-generální ředitelství HZS ČR

pplk. Mgr. Miroslav Menšík, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS JMKKalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30