main-bg.jpg

Prováděcí předpisy

Plné znění prováděcích předpisů, nařízení vlády a vyhlášek Ministerstva vnitra, doplňující závazná pravidla a postupy pro činnost všech složek integrovaného záchranného systému ČR.

Nařízení vlády č.432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

 

Nařízení vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů a spotřebičů paliv

Toto nařízení vlády s účinností od 1. ledna 2011 nahrazuje letitou    vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Stanoví podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů a spotřebičů paliv.

Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

Na spalinové cestě se ve stanovených lhůtách, rozsahu a prostřednictvím stanovené odborně způsobilé osoby provádí:

 • čištění spalinové cesty (pokud slouží pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí)

 • kontrola spalinové cesty

Revize spalinové cesty se provádí

 • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,

 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

 • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

 • po komínovém požáru,

 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

O provedené revizi, kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.

Seznam revizních techniků komínů a specialistů bezpečnosti práce-revizních techniků komínových systémů vede Společenstvo kominíků ČR www.skcr.cz, Zemské společenstvo mistrů kominických se sídlem na Moravě www.zsmk-cr.cz a  Moravské kominické společensvo www.mksbrno.cz.

Plné znění tohoto nařízení je k dispozici ke stažení v následujícím souboru:

 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Tato vyhláška je zcela nová a nenahrazuje tedy žádnou dosavadní vyhlášku. Stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby.

Tato vyhláška činí z řady českých technických norem z oblasti požární ochrany právní normu a tím se tyto ČSN stávají v podstatě prováděcími předpisy zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, na jehož základě byla vyhláška vydána.

Vyhláška se netýká pouze staveb nových, ale obsahuje i ustanovení pro stavby stávající. U stávajících staveb musejí být požadavky splněny do konce roku 2008. Tato ustanovení se mimo jiné týkají požadavků

 • při úpravě interiéru
 • na prostory chráněné únikové cesty
 • na prostory s výskytem hořlavých kapalin
 • na stání vozidel pro přepravu hořlavých kapalin a hořlavých plynů v garážích
 • na ukládání tlakových nádob s plyny
 • na bezpečnou vzdálenost tepelného zařízení

V přílohách vyhlášky jsou mimo jiné uvedeny technické podmínky zařízení pro hašení a počty přenosných hasících přístrojů.

 

Plné znění této vyhlášky je k dispozici ke stažení v následujícím souboru:

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

Tímto nařízením jsou stanoveny předpisy pro obsah a vedení dokumentace vztahující se k požární ochraně. Další části nařízení udávají podmínky a rozsah poskytování péče zasahujícím osobám, systém pracovní pohotovosti mimo pracoviště dobrovolných hasičů včetně odměn a způsobu poskytování náhrad jejich ušlého zisku. Pátá část je věnována podmínkám akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů.

Plné znění tohoto nařízení je k dispozici ke stažení v následujícím souboru:

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

Obsahem tohoto nařízení jsou podmínky a pravidla pro zapojování České republiky do záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí. V další části jsou pak stanovena pravidla pro poskytování i přijímání humanitární pomoci a pro úhradu nákladů na ochranu obyvatelstva, která byla poskytnuta právnickými či podnikajícími fyzickými osobami.

V následujícím souboru si můžete stáhnout Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. v plném znění:

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. stanovuje pravidla pro zacházení s materiály obsahující zvláštní skutečnosti. Udává, jakým způsobem má být u takových písemností prováděno ozačování, evidence, manipulace i archivace. Dále se nařízení zabývá činností a složením bezpečnostní rady a krizového štábu kraje i obce včetně náležitostí a způsobu zpracování krizového plánu.

Toto nařízení je k dispozici ke stažení v plném znění v následujícím souboru:

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

První část vyhlášky udává podmínky vzniku zařízení civilní ochrany a odborné přípravy jeho personálu. Vyhláška také stanovuje postupy pro informování obyvatelstva o možném ohrožení, zabezpečení systému varování a poskytování tísňových informací. Čtvrtá část je věnována způsobu provádění evakuace a jejího zabezpečení. Dále vyhláška stanovuje způsob a rozsah ochrany obyvatelstva včetně požadavků na stavby, k nímž se civilní ochrana vztahuje.

Plné znění vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. si můžete stáhnout v následujícím dokumentu:

Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

Tato vyhláška se vztahuje ke složkám integrovaného záchranného systému a jejich koordinaci při společném zásahu. Jsou zde uvedeny úkoly opračních a informačních středisek, obsah a zpracování dokumentace IZS i podrobnosti o stupních poplachového plánu. Další informace se týkají zásad zpracování a používání havarijních plánů. Poslední část vyhlášky se zabývá krizovou komunikaci a spojení v IZS.

Vyhláška je k dispozici ke stažení v následujícím souboru:

 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška stanovuje podmínky požární bezpečnosti u právnických a podnikajících fyzických osob, požadavky na věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. V dalších částech vyhláška upravuje oblast dokumentace požární ochrany, lhůty a způsob provádění kontrol v oblasti požární ochrany, ověřování odborné způsobilosti, stanovuje obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení. Ve třetí části vyhláška upravuje způsob výkonu státního požárního dozoru.

Plné znění vyhlášky MV č.246/2001 Sb. si můžete stáhnout v následujícím dokumentu:

Kalendář akcí

< 2018 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31