main-bg.jpg

Prováděcí předpisy

Plné znění prováděcích předpisů, nařízení vlády a vyhlášek Ministerstva vnitra, doplňující závazná pravidla a postupy pro činnost všech složek integrovaného záchranného systému ČR.

Nařízení vlády č.432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

 

Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Každý si musí počínat tak, aby při provozu dutiny určené k odvodu spalin do volného ovzduší (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.

Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle § 43 a násl. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětná ustanovení zákona o požární ochraně a tato vyhláška se nevztahují na spalinovou cestu, která není součástí stavby, nebo na spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

Na spalinové cestě se ve stanovených lhůtách, rozsahu a prostřednictvím stanovené oprávněné osoby, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, provádí:

 • čištění spalinové cesty (pokud slouží pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty), je možné provádět svépomocí)
 • kontrola spalinové cesty

O provedeném čištění anebo kontrole spalinové cesty vydá oprávněná osoba písemnou zprávu.

Revize spalinové cesty se provádí

 • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 • po komínovém požáru,
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin v používané spalinové cestě.

O provedené revizi spalinové cesty vydá oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, písemnou zprávu.

Seznam oprávněných osob a revizních techniků spalinových cest vede Společenstvo kominíků ČR www.skcr.cz, Zemské společenstvo mistrů kominických se sídlem na Moravě www.zsmk-cr.cz a Moravské kominické společenstvo www.mksbrno.cz.

Plné znění této vyhlášky je k dispozici ke stažení v následujícím souboru:

sb0013_2016_34_2016.pdf 2016_34.pdf (652,31 KB)
 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Tato vyhláška je zcela nová a nenahrazuje tedy žádnou dosavadní vyhlášku. Stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby.

Tato vyhláška činí z řady českých technických norem z oblasti požární ochrany právní normu a tím se tyto ČSN stávají v podstatě prováděcími předpisy zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, na jehož základě byla vyhláška vydána.

Vyhláška se netýká pouze staveb nových, ale obsahuje i ustanovení pro stavby stávající. U stávajících staveb musejí být požadavky splněny do konce roku 2008. Tato ustanovení se mimo jiné týkají požadavků

 • při úpravě interiéru
 • na prostory chráněné únikové cesty
 • na prostory s výskytem hořlavých kapalin
 • na stání vozidel pro přepravu hořlavých kapalin a hořlavých plynů v garážích
 • na ukládání tlakových nádob s plyny
 • na bezpečnou vzdálenost tepelného zařízení

V přílohách vyhlášky jsou mimo jiné uvedeny technické podmínky zařízení pro hašení a počty přenosných hasících přístrojů.

 

Plné znění této vyhlášky je k dispozici ke stažení v následujícím souboru:

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

Tímto nařízením jsou stanoveny předpisy pro obsah a vedení dokumentace vztahující se k požární ochraně. Další části nařízení udávají podmínky a rozsah poskytování péče zasahujícím osobám, systém pracovní pohotovosti mimo pracoviště dobrovolných hasičů včetně odměn a způsobu poskytování náhrad jejich ušlého zisku. Pátá část je věnována podmínkám akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů.

Plné znění tohoto nařízení je k dispozici ke stažení v následujícím souboru:

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

Obsahem tohoto nařízení jsou podmínky a pravidla pro zapojování České republiky do záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí. V další části jsou pak stanovena pravidla pro poskytování i přijímání humanitární pomoci a pro úhradu nákladů na ochranu obyvatelstva, která byla poskytnuta právnickými či podnikajícími fyzickými osobami.

V následujícím souboru si můžete stáhnout Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. v plném znění:

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. stanovuje pravidla pro zacházení s materiály obsahující zvláštní skutečnosti. Udává, jakým způsobem má být u takových písemností prováděno ozačování, evidence, manipulace i archivace. Dále se nařízení zabývá činností a složením bezpečnostní rady a krizového štábu kraje i obce včetně náležitostí a způsobu zpracování krizového plánu.

Toto nařízení je k dispozici ke stažení v plném znění v následujícím souboru:

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

První část vyhlášky udává podmínky vzniku zařízení civilní ochrany a odborné přípravy jeho personálu. Vyhláška také stanovuje postupy pro informování obyvatelstva o možném ohrožení, zabezpečení systému varování a poskytování tísňových informací. Čtvrtá část je věnována způsobu provádění evakuace a jejího zabezpečení. Dále vyhláška stanovuje způsob a rozsah ochrany obyvatelstva včetně požadavků na stavby, k nímž se civilní ochrana vztahuje.

Plné znění vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. si můžete stáhnout v následujícím dokumentu:

Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

Tato vyhláška se vztahuje ke složkám integrovaného záchranného systému a jejich koordinaci při společném zásahu. Jsou zde uvedeny úkoly opračních a informačních středisek, obsah a zpracování dokumentace IZS i podrobnosti o stupních poplachového plánu. Další informace se týkají zásad zpracování a používání havarijních plánů. Poslední část vyhlášky se zabývá krizovou komunikaci a spojení v IZS.

Vyhláška je k dispozici ke stažení v následujícím souboru:

 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška stanovuje podmínky požární bezpečnosti u právnických a podnikajících fyzických osob, požadavky na věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. V dalších částech vyhláška upravuje oblast dokumentace požární ochrany, lhůty a způsob provádění kontrol v oblasti požární ochrany, ověřování odborné způsobilosti, stanovuje obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení. Ve třetí části vyhláška upravuje způsob výkonu státního požárního dozoru.

Plné znění vyhlášky MV č.246/2001 Sb. si můžete stáhnout v následujícím dokumentu:

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29