main-bg.jpg

Přístrojové vybavení

Plynový chromatograf s hmotnostně spektrometrickým detektorem (INTUVO 9000)

Plynový chromatograf s hmotnostně spektrometrickým (GC-MS) je přístroj sloužící k analýze organických látek, které lze převést do plynné fáze. Praktické využití tohoto přístroje jsou velmi široké od analýz bojových chemických látek, přes vyšetřování příčin požáru, kdy dokáže identifikovat použité akceleranty hoření ve zbytcích po požáru, toxických zplodin hoření z požáru, po identifikace neznámých kapalin a plynů. Spojením s vhodnou technikou odběru a zakoncentrování vzorku jakou je odběr vzduchu z místa události, absorpce na trubičku s aktivním uhlím, tenaxovou trubičku pro termální desorpci, SPME, Thermal Separation Probe, popř. další prekoncentrační techniky, lze přístroj využít k identifikaci různých zápachů, které mohou být nebezpečné nebo dráždivé pro zasahující hasiče, či obyvatelstvo. Přístroj je i vybaven termodesorbčním zařízením UNITY XR a Thermal Separation Probe.

Přistroj je v majetku Správy státních hmotných rezerv (SSHR) jako pohotovostní zásoba.

Agilent Intuvo 9000

Plynový chromatograf s hmotnostně spektrometrickým detektorem (AGILENT 6890N)

Plynový chromatograf s hmotnostně spektrometrickým (GC-MS) je přístroj sloužící k analýze organických látek, které lze převést do plynné fáze. Praktické využití tohoto přístroje jsou velmi široké od analýz bojových chemických látek, přes vyšetřování příčin požáru, kdy dokáže identifikovat použité akceleranty hoření ve zbytcích po požáru, toxických zplodin hoření z požáru, po identifikace neznámých kapalin a plynů. Spojením s vhodnou technikou odběru a zakoncentrování vzorku jakou je odběr vzduchu z místa události, absorpce na trubičku s aktivním uhlím, tenaxovou trubičku pro termální desorpci, SPME, popř. další prekoncentrační techniky, lze přístroj využít k identifikaci různých zápachů, které mohou být nebezpečné nebo dráždivé pro zasahující hasiče, či obyvatelstvo. Přístroj je i vybaven termodesorbčním zařízením UNITY 2.

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem

Infračervený spektrometr (NICOLET IR 100)

Infračervený spektrometr (FTIR) přístroj měřící spektrum v oblasti infračerveného záření s Fourierovou transformací. Jedná se o přístroj sloužící pro identifikaci a analýzu anorganických i organických látek v tuhých, kapalných a plynných vzorcích jako jsou hnojiva, neznámé prášky, neznáme kapaliny, výbušniny, drogy, ropné látky a plyny. Přístroj umožňuje změřit infračervené spektrum neznámého vzorku a pomocí software jej porovnat s knihovnou již naměřených spekter. Z výšky absorbčních pásů lze pak určit koncentraci látky.  K měření vzorků látek je nejčastěji používána technika jednoodrazového diamantového ATR.

FTIR spektrometr NICOLET IR 100

Atomový absopční spektrometr (VARIAN AA 240)

Atomový absorpční spektrometr (AAS). Jedná se o přístroj sloužící k analýze těžkých kovů ve vodě, půdě po jejich převedení do roztoku. Přístroj není náročný na čistotu vzorku, avšak v současné konfiguraci neumožňuje stanovení limitních koncentrací těžkých kovů ve vodách. Laboratoř je připravena ke stanovení kovů Hg, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb a Zn.

Atomový absorpční spektrometr VARIAN

UV-VIS spektrometr (HELIOS GAMA)

UV-VIS spektrometr, měřící spektrum v oblasti ultrafialového a viditelného záření. Přístroj slouží pro analýzu chemických látek na principu objektivního - instrumentálního porovnání jejich barevnosti (kolorimterie). Zkoumaná látka se nechá zreagovat s činidlem a vznikne charakteristicky zbarvený produkt. Touto metodou se stanovují např. amonné ionty, dusičnany, dusitany, organické látky a některé bojové chemické látky. Metodu lze použít k analýze kapalných vzorků jakou jsou výluhy z pevných materiálů, potravin, povrchové a podzemní vody.

Spektrometrická laboratoř

 

Stanovení biologického znečištění vody

Laboratoř je nově vybavena na stanovení vybraného biologického znečištění vody. K tomu využívá soupravu od firmy IDEXX. Je možné stanovovat koliformní bakterie včetne E.Coli, enterokoky, jako E. faecium a E. faecalis a bakterie Pseudomonas aeruginosa.

Inkubátory a zatavovačka IDEXX

Další laboratorní vybavení pro úpravu vzorků a měření fyzikálně-chemických vlastností vzorků.

Mikrovlnný mineralizátor s fokusovaným mikrovlnným polem umožňuje provádět otevřené i tlakové rozklady a extrakce rozpouštědlem pevných i kapalných vzorků ve velmi krátkém čase.

Mineralizátor

Refraktometr slouží ke stanovení indexu lomu kapalných látek

Refraktometr

Bodotávek umožňuje stanovení bodu tání a varu pevných a kapalných látek.

Bodotávek

Polní chemická laboratoř

Pro práci v terénu je využívána PCHL-CO, která která slouží pro orientační stanovení bojových chemických látek a průmyslových škodlivin.
Mobilní souprava PCHL-75

 

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29