main-bg.jpg

Přístrojové vybavení

Plynový chromatograf s hmotnostně spektrometrickým detektorem (AGILENT 6890N)

Plynový chromatograf s hmotnostně spektrometrickým detektorem a termodesorpčním zařízením

Plynový chromatograf s hmotnostně spektrometrickým (GC-MS) je přístroj sloužící k analýze organických látek, které lze převést do plynné fáze. Praktické využití tohoto přístroje jsou velmi široké od analýz bojových chemických látek, přes vyšetřování příčin požáru, kdy dokáže identifikovat použité akceleranty hoření ve zbytcích po požáru, toxických zplodin hoření z požáru, po identifikace neznámých kapalin a plynů. Spojením s vhodnou technikou odběru a zakoncentrování vzorku jakou je odběr vzduchu z místa události, absorpce na trubičku s aktivním uhlím, tenaxovou trubičku pro termální desorpci, SPME, popř. další prekoncentrační techniky, lze přístroj využít k identifikaci různých zápachů, které mohou být nebezpečné nebo dráždivé pro zasahující hasiče, či obyvatelstvo. Přístroj je i vybaven termodesorbčním zařízením UNITY 2.

Infračervený spektrometr (NICOLET IR 100)

Infračervený spektrometr s diamantovým ATR nádstavcem

Infračervený spektrometr (FTIR) přístroj měřící spektrum v oblasti infračerveného záření s Fourierovou transformací. Jedná se o přístroj sloužící pro identifikaci a analýzu anorganických i organických látek v tuhých, kapalných a plynných vzorcích jako jsou hnojiva, neznámé prášky, neznáme kapaliny, výbušniny, drogy, ropné látky a plyny. Přístroj umožňuje změřit infračervené spektrum neznámého vzorku a pomocí software jej porovnat s knihovnou již naměřených spekter. Z výšky absorbčních pásů lze pak určit koncentraci látky.  K měření vzorků látek je nejčastěji používána technika jednoodrazového diamantového ATR.

Atomový absopční spektrometr (VARIAN AA 240)

Atomový absorpční spektrofotometr

Atomový absorpční spektrometr (AAS). Jedná se o přístroj sloužící k analýze těžkých kovů ve vodě, půdě po jejich převedení do roztoku. Přístroj není náročný na čistotu vzorku, avšak v současné konfiguraci neumožňuje stanovení limitních koncentrací těžkých kovů ve vodách. Laboratoř je připravena ke stanovení kovů Hg, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb a Zn.

UV-VIS spektrometr (HELIOS GAMA)

Helikos

UV-VIS spektrometr, měřící spektrum v oblasti ultrafialového a viditelného záření. Přístroj slouží pro analýzu chemických látek na principu objektivního - instrumentálního porovnání jejich barevnosti (kolorimterie). Zkoumaná látka se nechá zreagovat s činidlem a vznikne charakteristicky zbarvený produkt. Touto metodou se stanovují např. amonné ionty, dusičnany, dusitany, organické látky a některé bojové chemické látky. Metodu lze použít k analýze kapalných vzorků jakou jsou výluhy z pevných materiálů, potravin, povrchové a podzemní vody.

 

Stanovení biologického znečištění vody

Souprava pro stanovení vybraných bakterií ve vodě

Laboratoř je nově vybavena na stanovení vybraného biologického znečištění vody. K tomu využívá soupravu od firmy IDEXX. Je možné stanovovat koliformní bakterie včetne E.Coli, enterokoky, jako E. faecium a E. faecalis a bakterie Pseudomonas aeruginosa.

Další laboratorní vybavení pro úpravu vzorků a měření fyzikálně-chemických vlastností vzorků.

 

Kombinovaný multimetr pH metr, teploměr a konduktometr sloužící pro měření pH, teploty a vodivosti kapalných vzorků převážně povrchových a podzemních vod.

pHmetr

 

Váhy - jednomiskové analogové analytické váhy WA 35 a digitální předvážky Radwag

Váhy

Mikrovlnný mineralizátor s fokusovaným mikrovlnným polem umožňuje provádět otevřené i tlakové rozklady a extrakce rozpouštědlem pevných i kapalných vzorků ve velmi krátkém čase.

Mineralizátor

Refraktometr slouží ke stanovení indexu lomu kapalných látek

Refraktometr

Bodotávek umožňuje stanovení bodu tání a varu pevných a kapalných látek.

Bodotávek

Polní chemická laboratoř

Pro práci v terénu je využívána PCHL-CO, která která slouží pro orientační stanovení bojových chemických látek a průmyslových škodlivin.


Mobilní souprava PCHL-75

 

Kalendář akcí

< 2018 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31