main-bg.jpg

Pozor na zábavní pyrotechniku

Jak na přelomu roku bezpečně zacházet se zábavní pyrotechnikou, aby nedošlo k újmě na zdraví či ztrátám na majetku?

Jestliže Vánoce patří z pohledu hasičů k těm spíše klidnějším obdobím, přelom roku - Silvestr a Nový rok - je pro hasiče časem zvýšené ostražitosti a aktivity. Například během dvou dnů na přelomu loňského a letošního roku - od 31.12. 2007 do 1.1. 2008 - zasahovali hasiči u celkem 181 požárů, což je necelý dvojnásobek celoročního průměru. Loňské oslavy ale byly z pohledu hasičů přece jen klidnější než rok předtím, kdy likvidovali 245 požárů. Hasičům totiž pomohlo počasí - dešťové a sněhové přeháňky zvýšily vlhkost porostů, což omezilo zejména požáry trav, keřů, odpadů apod.

I tak se ale hasiči nenudili a vyjížděli k požárům od neopatrně odpalované zábavní pyrotechniky. Nejčastěji hořely kontejnery, popelnice, travní porosty, keře, zábavní pyrotechnika však zapálila i věci na několika balkonech a střechy domů.

Za všechny snad stačí uvést příklad požár v Moravské Nové Vsi (Břeclavsko), kde krátce po půlnoci na Nový rok začala kvůli neopatrně odpálené zábavní pyrotechnice hořet střecha vinného sklepa. Oheň zlikvidovaly dvě jednotky požární ochrany, způsobil ale škodu za 600 000 Kč.

Mementem pak zůstává rozsáhlý požár obchodního centra Ex Calibur City na Znojemsku, který dne 20.12. 2006 způsobil jeden prodejce neopatrnou manipulací se zábavní pyrotechnikou. S  požárem tehdy bojovaly stovky českých a rakouských hasičů a škody přesáhly astronomických 100 mil. Kč.


POZOR NA ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKU

Hasiče a zdravotnickou záchrannou službu na konci každého roku zaměstnávají následky nesprávného používání zábavní pyrotechniky. Na přelomu roku 2007/2008 zasahovali hasiči u 18 požárů zapříčiněných zábavní pyrotechnikou, způsobené škody byly odhadovány na 5 mil. Kč, tři lidé byli zraněni a 12 muselo být evakuováno.

Skutečný počet požárů způsobených užíváním zábavní pyrotechniky je však vyšší. Na vrub zábavní pyrotechniky totiž jdou také desítky drobnějších požárů odpadů umístěných v různých místech, popelnic, kontejnerů, trávních porostů a okrasných keřů. Počet těchto požárů, které hasiči likvidují v časných ranních hodinách Nového roku, v posledních čtyřech letech značně narostl. Kvůli zábavní pyrotechnice každoročně dochází i k zapálení odstavených aut, objevují se případy vyhořelých balkonů a bytů, do kterých vletěly zapálené světlice, rakety atd. Naštěstí se většinou jedná o menší, lokalizované požáry, které se v minulých letech obešly bez vážnějších zranění. Vážná zranění ale každoročně způsobuje nesprávná manipulace se zábavní pyrotechnikou. Největší nebezpečí pak představuje zejména ta podomácku vyráběná, necertifikovaná.

Abyste zabránili případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, dodržujte při zacházení se zábavní pyrotechnikou těchto několik zásad:

 • Nakupujte pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu: opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat. Návod by měl každý při manipulaci s pyrotechnikou ve vlastním zájmu dodržovat. Veškerá zábavní pyrotechnika musí být označena certifikační značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
 • Pokud si zábavní pyrotechniku pořídíte, je třeba ji bezpečně uskladnit. Rozhodně není vhodné pyrotechniku přechovávat v blízkosti kamen, krbů, otevřených ohňů a zapálených svíček. Pozor také na to, aby pyrotechnika nenavlhla.
 • Zábavní pyrotechniky používejte tak, abyste neohrozili zdraví či majetek svůj nebo někoho dalšího: s pyrotechnikou manipulujte zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů, aby nemohlo dojít např. k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy. Obzvláště rizikové jsou pak prostory blízko zdravotnických či školských zařízení. Se zábavní pyrotechnikou se samozřejmě nesmí mířit na lidi.
 • Pyrotechnické předměty vyšších tříd nebezpečnosti (třídy II a III a podtřídy T1) se dle příslušné vyhlášky nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
 • Pamatujte, že pod vlivem alkoholu nebo jiných drog bychom se zábavní pyrotechnikou neměli manipulovat. Obzvláště varovné jsou i pokusy některých lidí odpalovat pyrotechniku zasazenou do skleněné láhve. Snad ani není nutné zdůrazňovat, jaká neštěstí a vážná zranění mohou tyto experimenty způsobit.
 • Se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat děti. Zábavní pyrotechnika, zejména ta nebezpečnější, by měla být vždy uskladněna mimo jejich dosah. Své děti poučte, aby nesbíraly již použitou nebo i nevybuchlou pyrotechniku.
 • Neodpalujte znovu pyrotechniku, která již jednou selhala. Naopak ji bezpečně zlikvidujte v souladu s návodem k použití (např. prolít vodou a zakopat do země).
 • Dejte si pozor na mohutné zvukové efekty, které doprovázejí odpalování některých předmětů zábavní pyrotechniky - např. petard a dělobuchů, které mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch. Ohleduplní bychom měli být i vůči našim zvířecím miláčkům. Psi a kočky mají mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. Může dojít i k trvalému poškození jejich zdraví.
 • Pokud si chceme udělat radost něčím větším, např. ohňostrojem, mějte na paměti, že tak může učinit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci radši odborníkům či si zajděte na ohňostroj pořádaný vaší obcí.
 • Konec roku je i vhodnou příležitostí pro úklid balkonu. Během oslav konce roku může zbloudilá petarda nebo jiný kus zábavní pyrotechniky ponechané věci snadno zapálit a způsobit požár.
 • Zajímejte se o to, jak se k používání zábavní pyrotechniky staví vaše místní samospráva. V některých obcích je její prodej a používání omezeno obecní vyhláškou.


Tabulka : Počet požárů od hořící pyrotechniky 31.12 - 1.1.

Počet /rok97/8

98/9

99/0

00/1

01/2

02/3

03/4

04/5

05/6

06/7

07/8

Požáry od hořící pyrotechniky

38

55

53

47

33

9

13

25

15

37

18


Dodržovat pravidla požární bezpečnosti by však měli i ti, kdo zábavní pyrotechniku prodávají a uskladňují. Při nedbalosti totiž hrozí vznik požáru, výbuch nebo může dojít k jinému ohrožení prodávajících i kupujících. Prodej zábavní pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb. ze dne 16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

 • Podle této vyhlášky musí být pyrotechnické předměty skladovány a vystavovány tak, aby případným výbuchem nebo požárem nebyly ohroženy životy a zdraví osob.
 • Pyrotechnické předměty se smí skladovat a vystavovat jen v původních obalech výrobce, v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40° C a odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek.
 • Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T1 se mohou skladovat buď v prodejní místnosti, a to v nejvyšším množství 100 kg ( to však nesmí obsahovat více než 20 kg pyrotechnických složí), nebo v příručním skladě s vyloučením stálé přítomnosti osob v nejvyšším množství 300 kg (s maximálně 69 kg pyrotechnických složí). Skladování většího množství pyrotechnických předmětů je možné pouze v k tomu zvláště povolených skladech.
 • Každá prodejní místnosti a příruční sklad musí být dle vyhlášky vybaveny protipožárními prostředky.
 • V prostorách, kde jsou skladovány, popřípadě vystavovány pyrotechnické předměty, se nesmí kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
 • Na obalu výrobku musí být zřetelně vyznačeno, do jaké třídy nebezpečnosti daná zábavní pyrotechnika spadá.


Ve stáncích lze dle vyhlášky prodávat pouze tu nejméně nebezpečnou pyrotechniku I. třídy (prskavky, bouchací kuličky, vystřelovací konfety, malá ohňová kola a fontány apod.). Pyrotechniku vyšších tříd nebezpečnosti lze prodávat jen v kamenných obchodech a pouze osobám starším 18 let, v případě pyrotechniky III. třídy (např. malé italské pumy, dělové rány, ohňopády, rakety ) pak jen k tomu účelu kvalifikovaným osobám. 


CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU?

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat „chladnou hlavu" a prostřednictvím linky 150 nebo 112 zavolat hasiče, kteří na místo dorazí za několik minut. Pokud je požár menšího rozsahu, můžete se pokusit ho zlikvidovat vlastními silami - je nutné reagovat rychle, použít hasicí přístroj nebo zamezit přístupu vzduchu a požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky: např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.) V žádném případě byste ale neměli nepřeceňovat své síly a snažit se případný požár za každou cenu uhasit sami. Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek.


Prodej a používání pyrotechnických předmětůPyrotechnické předměty třídy  I (do 3 g pyrotechnické slože v jednom kuse) - volně prodejná bez omezení

Jde např. o prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony a proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, ohňopády, blikavky, malá ohnivá kola a fontány, létající motýli, bouchací kuličky a vystřelovací konfety

Pyrotechnické předměty třídy II (do 50 g složí), prodej jen v kamenných obchodech, ne ve stáncích, prodej pouze osobám starším 18 let

Spadají sem např. římské svíce, fontány, gejzíry, petardy, minivýbušky, vystřelovací pouzdra, rakety s náplní barevných světlic nebo výbuškové slože, barevné dýmy a bengálské ohně.

Pyrotechnické předměty třídy III (do 250 g složí), prodej pouze osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů

Např. malé italské pumy, dělové rány, ohňopády, různé druhy raket a vystřelovaných efektů, velké japonské slunce.Výbušné předměty třídy IV. - prodej ve zvláštním režimu pouze s povolením Českého báňského úřadu.

Tabulka: Počty a následky požárů v období 24.12.- 1.1. celkem97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

POŽÁRY

[počet]474542461460365390503567450651651

ŠKODA

[mil. Kč ]24,821,275,0214,438,422,430,732,353,043,050,1

USMRCENO

[počet]73508434465

ZRANĚNO

[počet]1424362925292128274743

ZACHRÁNĚNÉ

A EVAK.OSOBY

[počet]145102160794844281077150188

UCHRÁNĚNÉ

HODNOTY

[mil. Kč ]

120,0

69,7

212,7

216,6

116,2

136,2

127,5

185,0

280,0

102,0

142,3Tabulka : Výčet nejčastějších příčin požárů v období 24.12.-1.1.:

P Ř Í Č I N A

97/8

98/9

99/0

00/1

01/2

02/3

03/4

04/5

05/6

06/7

07/8

Nedbalost dospělých

155

140

82

78

66

68

77

67

62

98

101

Z toho: - kouření

23

9

7

24

11

6

18

17

8

16

21

- používání otevřeného ohně

40

39

25

24

25

26

24

17

18

21

16

- nesprávná obsluha, omyl, zanedbání bezpečn. Předpisů

16

23

33

11

14

19

22

18

18

41

42

Technická závada,včetně závad komínů a topidel

78

67

33

58

86

103

85

69

95

79

91

Úmysl, žhářství

33

48

44

36

27

29

42

31

33

47

34

Hra dětí s ohněm

23

20

5

7

6

7

11

9

6

7

5

Dále nedošetřováno

214

256

170

178

135

126

225

313

195

347

331

Statistické údaje: pplk. Ing. Vladimír Vonásek

A když se vám přece jen něco stane, obraťte se o pomoc na tísňové linky, například na evropskou linku 112.

kpt. PhDr. Petr Kopáček, tiskový mluvčí MV-generální ředitelství HZS ČR

 

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29