main-bg.jpg

Postup při vyřizování žádostí, místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku

 • Postup při podávání žádostí o informace je upraven v § 13 - § 17 zákona č. 106/1999 Sb. HZS Jihomoravského kraje poskytne při splnění ostatních zákonných podmínek požadovanou informaci podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůtu lze v souladu s § 15 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. prodloužit - nejvýše o 10 dní.
 • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (nebo její části) lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí - u toho útvaru HZS Jihomoravského kraje, který příslušné rozhodnutí vydal. Odvolání musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá, a podpis žadatele. Pokud odvolání tyto údaje neobsahuje nebo není podáno písemně, HZS Jihomoravského kraje jej odloží.
 • V některých dalších případech (§ 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.) může žadatel podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
 • K podání žádosti či odvolání je třeba splnit zákonné požadavky, použití jakéhokoliv formuláře se nevyžaduje.

Právní předpisy

Právní předpisy, jimiž se HZS Jihomoravského kraje zejména řídí při své činnosti:

 • zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Právní předpisy upravující poskytování informací veřejnosti:

- čl. 17 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  Výše uvedené právní předpisy jsou k nahlédnutí v elektronické podobě v úředních hodinách na Krajském ředitelství a v sídlech územních odborů HZS Jihomoravského kraje u osob, zajišťujících styk s občany v úředních dnech.
  Dále jsou k nahlédnutí v Kanceláři krajského ředitele Krajského ředitelství HZS Jihomoravského kraje, a to v denní pracovní době (Po - Pá 7.00 - 11.30 hod. a 12.00 - 15.00 hod.).
  Stejnopisy Sbírky zákonů zveřejňuje Ministerstvo vnitra ČR na internetové adrese: http://www.mvcr.cz.

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29