main-bg.jpg

Posouzení a vyřazení úkrytu z evidence

Vedení evidence, posuzování a vyřazování stálých úkrytů civilní ochrany z evidence úkrytového fondu JmK

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, ukládá hasičskému záchrannému sboru kraje (dále i "HZS JmK") m.j. vést evidenci a provádět kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky civilní ochrany v kraji (viz. § 10, odst. 5/).

Přitom HZS JmK vede evidenci uvedených staveb, tedy i stálých úkrytů civilní ochrany (dále i "úkrytů"), v kraji a obce vedou evidenci úkrytů v rámci svého správního obvodu.

Evidence úkrytů v Jihomoravském kraji

Základem evidence úkrytů je evidence údajů na evidenčních listech, které jsou zpracovány pro každý úkryt. Z této evidence se odvozuje další stanovená evidence v PC databázích, případně další pomocná evidence sloužící potřebám orgánů státní správy a samosprávy na úseku ochrany obyvatelstva.

Od 1. 4. 2007 nejsou subjekty vlastnící úkryty zdvojeně vedeny v Havarijním plánu JmK, ale pouze v oddělené evidenci.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vede:

 • evidenční listy úkrytů v Jihomoravském kraji,

 • evidenci úkrytů v PC databázi Jihomoravského kraje,

 • evidenci úkrytů včetně přehledů o možnostech ukrytí dle správních obvodů obcí s rozšířenou působností,

 • evidenci rozestavěných staveb CO (investiční rekonstrukce úkrytů),

 • evidenci vyřazených úkrytů z evidence úkrytového fondu v JmK.

Obec vede ve svém plánu ukrytí:

 • evidenční listy úkrytů v obci,

 • seznamy úkrytů v obci,

 • přehledy o ukrytí obyvatel obce.

Posuzování a vyřazování úkrytů z evidence v JmK

V souladu s právním předpisem může v Jihomoravském kraji provést vyřazení úkrytu z evidence výhradně HZS JmK. Úkryt lze vyřadit z evidence:

 • z podnětu vlastníka úkrytu, jedná-li se o

  • malokapacitní úkryt budovaný zejména v 50. a 60. letech 20. století,

  • úkryt se zastaralým provozním zařízením či nevyhovující stavební částí,

  • úkryt, který byl dodatečně vybudován v suterénních (sklepních) prostorech obytného domu,

  • úkryt, který v důsledku restrukturálních změn v hospodářství nelze využít pro ukrytí osob, zejména z hlediska doběhové vzdálenosti,

 • z podnětu HZS JmK (obdoba - viz předchozí bod),

 • na základě pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o povolení změny v účelu užívání stavby nebo o odstranění stavby (viz. § 126 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

Žádost o vyřazení úkrytu z evidence zasílá vlastník úkrytu na příslušný územní odbor HZS JmK (dále i "ÚO HZS"); vlastník úkrytu z území okresu Brno a Brno-venkov zasílá žádost přímo na krajské ředitelství HZS JmK.

ÚO HZS (krajské ředitelství) provede kontrolu na základě uvedené žádosti vlastníka úkrytu, anebo v souladu s vlastním plánem kontrolní činnosti. V případě nezpůsobilosti úkrytu k ochraně osob zpracuje ÚO HZS "Návrh na vyřazení stálého úkrytu civilní ochrany z evidence" (dále jen "Návrh"). V Návrhu uvede v závěru i návrhy na řešení (viz. možné varianty) na:

 • vyřazení úkrytu z evidence,

 • vyjmutí úkrytu i z plánu ukrytí (pokud nelze využít jako improvizovaný úkryt),

 • využití tech. zařízení, vybavení a materiálu v jiných úkrytech na území JmK.

K Návrhu Územní odbor HZS připojí přílohy, které podrobně doplní informace o předmětném úkrytu. Zpracovaný Návrh předloží na krajské ředitelství HZS JmK k "Rozhodnutí".

Pokud se kontrolou úkrytu zjistí okolnosti, jejichž následkem je ohrožena funkční a technická způsobilost úkrytu, zajistí v případě potřeby krajské ředitelství HZS posouzení úkrytu k tomu způsobilými osobami. Posouzení lze zajistit:

 • vyžádáním posudku po majiteli úkrytu, přičemž obsah posudku stanoví HZS,

 • posouzením stavu úkrytu pracovníky HZS kraje, kteří vlastní příslušné oprávnění (např. zvláštní způsobilost, oprávnění k výkonu autorizovaných povolání, apod.).

Posudek by měl zhodnotit příčiny vzniku stavu vedoucího k porušení funkčnosti úkrytu, posoudit hlavní závady a rozsah poškození stavební a technologické části úkrytu (tj. měl by posoudit současný stavebně technický stav úkrytu a zhodnotit, zda tento stav je důvodný k vyřazení úkrytu z evidence s ohledem na parametry a požadavky, které stanovily odborné předpisy v době jeho výstavby). Zákl. kritériem je vždy zajištění předepsané tlakové odolnosti a plynotěsnosti úkrytu.

Pokud krajské ředitelství HZS JmK zhodnotí dle předložených dokladů, že narušený stavebně technický stav úkrytu je důvodný k jeho vyřazení z evidence úkrytového fondu Jihomoravského kraje, své "Rozhodnutí" uvede na výtisk Návrhu.

Návrh doplněný o Rozhodnutí krajského ředitelství HZS JmK je podkladem pro řízení stavebního úřadu o změně ve využití stavby-úkrytu a stanovisko HZS JmK se dokládá při řízení stavebního úřadu ve věci odstranění stavby-úkrytu z důvodu "vyšších zájmů" (odstranění celé stavby, ve které je úkryt vestavěný). V řízeních vystupují HZS JmK a obce jako dotčené orgány státní správy v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva.

Krajské ředitelství HZS JmK oznámí své Rozhodnutí o vyřazení úkrytu:

 • majiteli úkrytu a příslušné obci, nachází-li se úkryt na území okresu Brno nebo Brno-venkov,

 • příslušnému ÚO HZS JmK v případě území ostatních okresů,

 • Ministerstvu vnitra - generálnímu ředitelství HZS ČR ve všech případech.

ÚO HZS JmK oznámí Rozhodnutí o vyřazení úkrytu:

 • majiteli úkrytu,

 • příslušné obci, která vede evidenci úkrytů.

V těchto souvislostech HZS JmK upozorňuje, že vyřazení úkrytu z evidence úkrytového fondu JmK neznamená automatické "zrušení" tohoto úkrytu. Vlastník musí dále postupovat v souladu se stavebním zákonem (z. č. 183/2006 Sb.) - viz např. změna účelu stavby, odstranění stavby, atp.

Pro úplnost dále HZS JmK připomíná, že pro požadavky na zajištění provozuschopnosti, pro kontrolu a údržbu SÚ CO existuje ČTN (ČSN 739050) "Údržba stálých úkrytů civilní ochrany".


Bližší informace je možno získat u pracovníka HZS JmK: Bc. Dvořák (TLF: 950 630 166)

Kalendář akcí

< 2017 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31