main-bg.jpg

Podklady pro Zásady územního rozvoje

Zásady územního rozvoje - poskytování podkladů

Územně plánovací dokumentací jsou "Zásady územního rozvoje" (pořizují se pro území celého kraje), "Územní plán" (pořizuje se a vydává pro území obce nebo vojenského újezdu) a "Regulační plán" (pořizuje se a vydává pro řešenou plochu). Přitom zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Stavební zákon (č. 183/2006 Sb.) ukládá povinnost pořídit zásady územního rozvoje do 31. 12. 2009; od 1. 1. 2010 nahradí zásady územního rozvoje všechny územní plány velkých územních celků schválené pro území kraje.

Dalším nástrojem územního plánování jsou územně plánovací podklady, které tvoří "Územně analytické podklady" a "Územní studie".

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území. Skládají se ze dvou částí:

 • první část obsahuje podklady skládající se z údajů o území, které pořizovatel obdrží od poskytovatelů údajů a doplní je o další sledované jevy. Jedná se o podklady zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území,

 • druhá část spočívá v rozboru udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území, jehož závěrem je vyhodnocení vyváženosti vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Završením je určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

Územně analytické podklady jsou pořizovány na 2 úrovních veřejné správy:

 • územně analytické podklady obcí pořizuje pro své správní území úřad územního plánování. Jsou zpracovány v podrobnosti a rozsahu pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.

 • územně analytické podklady kraje pořizuje s využitím podkladů od úřadů územního plánování krajský úřad pro celé území kraje. Jsou zpracovány v podrobnosti a rozsahu pro pořizování zásad územního rozvoje.

Údaje o území jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váži k části území (plocha, pozemek, přírodní útvar, stavba), které vznikly na základě právních předpisů; údaje o území zahrnují informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti (§ 27 odst. 2 zákona).

Údaje o území poskytuje pořizovateli územně analytických podkladů (ÚAP) orgán veřejné správy (poskytovatel údajů) především v digitální formě, po jejich vzniku nebo zjištění; zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost (§ 27 odst. 3 zákona). Poskytovatel údajů:

 • je povinen poskytnout údaje o území pro pořízení ÚAP do 9 měsíců po dni nabytí účinnosti zákona (tj. do 30. 9. 2007) úřadům územního plánování a krajským úřadům; lhůtu lze ze závažných důvodu prodloužit o 3 měsíce (§ 185, odst.1),

 • potvrzuje správnost (upozorňuje na nesprávnost), úplnost a aktualizaci použitých údajů o území do 3 měsíců od výzvy (úplná aktualizace se provádí každé 2 roky) a pokud poskytovatel neplní povinnosti, musí uhradit náklady na aktualizaci a změny ÚPD a na aktualizaci ÚAP (§ 28).

HZS JmK je také poskytovatelem údajů

HZS JmK poskytuje údaje o sledovaných jevech - viz příloha č.1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část A, položka:

 • 81. elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma (jen je-li jeho vlastníkem, nájemcem nebo jsou nezbytné pro jeho činnost),

 • 82. komunikační vedení včetně ochranného pásma (jen stavby a zařízení důležité pro činnost HZS JmK, které jsou v jeho vlastnictví i pronajaté - speciální kabeláže a převadeče…),

 • 93. místní a účelové komunikace (které jsou nezbytné pro zajištění odpovídající funkce zařízení HZS kraje),

 • 110. objekt civilní ochrany - jsou-li v jeho vlastnictví (jedná se o stavby CO určené k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech - tzn. úkryty CO podle evidence/plánu ukrytí vedené u HZS kraje),

 • 111. objekt požární ochrany (vše v užívání HZS kraje, tj. vlastní i v nájmu - požární stanice aj. zařízení a objekty HZS JmK).

HZS JmK dle výše uvedeného zpracuje a zašle souhrnný (koordinující) podklad MV - odboru PSM, MV - GŘ HZS ČR a vyžadujícímu úřadu územního plánování (zpravidla obci s rozšířenou působností), popř. krajskému úřadu.

Základní informace

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29