main-bg.jpg

Pálení není vypalování

PBM_141T-2017_03_13-68c203cf.jpg Příchod jara letos doprovází zvýšený počet požárů porostů. V souvislosti s pálením se prošetřuje také jedno úmrtí. Jako každý rok upozorňujeme, že plošné vypalování trávy je zakázané. Pálit biologický odpad je možné při dodržení bezpečnostních zásad. 

Od začátku února do poloviny března evidujeme již 90 požárů porostů. Nejčastěji hoří louky a meze. Lesní požáry zatím likvidovat nemusíme.

Škody při těchto požárech nejsou vysoké. Celková škoda ve zmíněném období nepřesahuje 300 tisíc korun. Nicméně ve spolupráci s Policií ČR prošetřujeme nedávné úmrtí seniora na Blanensku, které se zřejmě stalo během pálení biologického odpadu.

S požáry porostů se na přelomu zimy a jara setkáváme každoročně. Letos je však počet výjezdů vyšší, což můžete sledovat v tabulce.

rok (období 1.2.-15.3.) počet požárů porostů
2017 90
2016 28
2015 21

Vzhledem k tomu, že se setkáváme s případy, kdy lidé podcení pálení a je potřeba likvidovat následný požár, přinášíme několik bezpečnostních pravidel:

  •       velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořelo během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  •       při náhlém zhoršení počasí - silném větru -  pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
  •      místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  •      místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
  •      místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
  •      po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
  •      příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  •      spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  •      osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Několik informací k případným sankcím:

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně 133/1985 Sb., zákonem o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. a zákonem o myslivosti 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přesto se s tímto jevem stále setkáváme.

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. 

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Doporučujeme také fyzickým osobám ohlašovat plánované větší pálení biologického odpadu. K tomuto účelu slouží aplikace, na kterou je přístup přes banner na pravé liště našeho webu. 

Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS JmK

Kalendář akcí

< 2019 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30