main-bg.jpg

Informační projekt „Bezpečné cestování“

chemikalie31.jpg Od února 2006 probíhá preventivní informační projekt "Bezpečné cestování", který organizuje Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci s Českými drahami, a.s. a Dopravním podnikem hl.m. Prahy, a.s.

Cílem tohoto projektu je zvýšit informovanost občanů cestujících v prostředcích hromadné dopravy a prohloubit jejich povědomí o možných nebezpečích a správném jednání v případě ohrožení nebo krizové situace.

V rámci projektu jsou umístěny informační materiály na reklamní a nereklamní plochy v autobusech, tramvajích, metru, ve vlacích a v prostorách vlakových nádraží Českých drah, a.s. a čekárnách městské hromadné dopravy.

Projekt "Bezpečné cestování" je zatím realizován v prostorách a prostředcích hromadné dopravy v Praze, cestující vlakových souprav se s projektem setkají i na jiných místech republiky. Na základě ohlasů občanů a vyhodnocení této pilotní části projektu se pak bude rozvíjet i v dalších velkých městech v ČR.

Projekt "Bezpečné cestování" prozatím není časově omezen, část informačních materiálů navíc zůstane trvale umístěna na viditelných místech v prostorech a prostředcích hromadné dopravy.

Účelem této internetové rubriky je poskytnout občanům více podrobnějších informací o tom, jaká rizika v současné době existují a jak by měli občané správně postupovat v případě nejrůznějších druhů mimořádných událostí.

Jak jednat v případě ohrožení?

Jste - li svědkem nebo účastníkem mimořádné události, volejte tísňovou linku 112.

 • Zachovejte klid;
 • V rámci svých možností poskytněte pomoc ostatním, zejména starým, nemohoucím a nemocným lidem;
 • Dbejte pokynů záchranářů a policistů;
 • Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku;
 • Nepodceňujte vzniklou situaci;
 • Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí;
 • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.

Linka 112

V případě hrozícího nebezpečí nebo vzniku mimořádné události volejte tísňovou linku 112

přitom uvádějte:

 • Co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených);
 • Kde se událost stala;
 • Kdy se událost stala (případně, že se stále děje);
 • Své jméno a číslo telefonu ze kterého voláte;
 • Nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni poskytnout operátorům na základě jejich případných dotazů další doplňující informace o situaci.

Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o "planý poplach".

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání - 112 ve všech členských státech EU rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských společenství. Počátky projektu tísňové linky 112 v ČR sahají až do roku 1996. K 1. 1. 2003 pak bylo číslo 112 zprovozněno ve všech telefonních sítích na území ČR (do tohoto data bylo funkční pouze v mobilních sítích). K zahájení ostrého provozu 12 krajských call center u HZS krajů obsluhujících linku 112 došlo v červnu 2004, přičemž zbývající dvě call centra obsluhující linku 112 v Hradci Králové a Ostravě byla zprovozněna v roce 2005. Technologie call center a způsob řešení příjmu tísňového volání zvolené v naší republice jsou velmi moderní a v evropském kontextu unikátní.

Přínosy technologie linky 112

 • Unikátní technologie telefonních center tísňového volání 112 propojuje základní složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu. To umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek.
 • Operátoři linky 112 mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.
 • Telefonní centra tísňového volání 112 jsou v rámci celé republiky navzájem hlasově i datově propojena. TCTV 112 jsou vzájemně zastupitelná, tj. v případě přetížení nebo výpadku centra v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112.
 • Operátoři obsluhující linku 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.

Zavádění linky 112 v ČR

 • 1991 - Rada Evropských společenství rozhodla o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech.
 • 2000 - vláda stanovila způsob zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v České republice
 • 2003 - číslo 112 bylo zprovozněno ve všech telefonních sítích na území ČR (do tohoto data bylo funkční pouze v mobilních sítích).
 • 2004 - zahájení ostrého provozu 12 krajských telefonních center tísňového volání 112 (TCTV 112)
 • 2005 - zprovozněna zbývající dvě TCTV 112 v Hradci Králové a Ostravě, funguje všech 14 krajských TCTV 112

Upozornění: Stávající národní čísla tísňového volání i nadále zůstávají v platnosti.

Proto i nadále můžete volat:

 • na číslo 150 - Hasičský záchranný sbor ČR (v případě mimořádné události, která ohrožuje zdraví a životy osob, majetek nebo životní prostředí)
 • na číslo 155 - Zdravotnická záchranná služba (při stavech ohrožujících život a zdraví volat)
 • na číslo 158 - Policie ČR nebo 156 - Městská policie (pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu)

Co dělat při požáru v soupravě?

 • neprodleně si chraňte dýchací cesty;
 • proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob;
 • uhaste požár, jestliže je to možné, nebo proveďte nutná opatření k zamezení jeho šíření;
 • co nejrychleji opusťte zasažený prostor;
 • při opuštění soupravy poskytněte pomoc lidem, kteří ji potřebují;
 • postiženým poskytněte na místě mimo dosah požáru okamžitou první pomoc;
 • kontaktujte řidiče, průvodčího, případně jiného odpovědného pracovníka hromadné přepravy a následně přivolejte hasiče, zdravotnickou záchrannou službu nebo vollejte tísňovou linku 112.
V případě zasažení ohněm se chovejte dle pravidla
"Zastav se, lehni si a kutálej se!"
 • Zastav se - neutíkejte (během či chůzí se oheň ještě více rozšíří) - běžící osobu je nutno třeba i násilím zastavit, donutit ulehnout a uhasit oděv;
 • Lehni si - kdekoliv jste, venku nebo uvnitř, okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení);
 • Kutálej se - valivým pohybem se pohybujte do doby, až plameny uhasnou - kutálením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

Jak chránit dýchací cesty v případě požáru nebo hustého kouře?

Během požáru dochází k zakouření prostoru toxickými zplodinami hoření. V důsledku nadýchání se těchto zplodin může člověk i umřít. Proto:

 • v případě nečekané potřeby chránit si dýchací cesty (nos a ústa) použijte jakoukoliv textilii, kterou máte momentálně po ruce (složený kapesník, šálu, svetr apod.);
 • pokud možno navlhčete ji, ochrana bude účinnější;
 • pohybujte se více u země, je tam menší koncentrace zplodin;
 • snažte se co nejrychleji opustit zakouřený prostor.

Co dělat v případě nálezu podezřelého zavazadla?

Může se stát, že v prostředku hromadné dopravy, na nádraží, čekárně nebo zastávce městské dopravy narazíte na podezřelý předmět - zavazadlo, ke kterému se nikdo nehlásí a u kterého dojdete k názoru, že by mohl být nebezpečný. Vedle nebezpečných chemických, biologických nebo radioaktivních látek by se mohlo jednat o tzv. nástražné výbušné systémy ("profesionální" nebo improvizované - a to jak časované nebo sestavené tak, aby vybuchly při nárazu, doteku nebo prostřednictvím rádiového signálu). Stejně tak je možné, že - například při stavebních pracích - narazíte na nevybuchlou munici. Jak v takové situaci postupovat?

 • Pokud to je možné, zachovejte v co nejvyšší míře klid;
 • S podezřelým předmětem nehýbejte, neotvírejte ho a nedotýkejte se ho;
 • Neodbornou manipulací by mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo ke ztrátě kriminalistických stop (otisky prstů, stopy DNA);
 • Nález podezřelého předmětu co nejdříve oznamte průvodčímu, řidiči, případně jinému odpovědnému pracovníku hromadné přepravy;
 • V případě, že předcházející doporučení nelze realizovat, obraťte se na tísňovou linku 112 a řiďte se pokyny operátora;
 • Předmět operátorovi tísňové linky co nejlépe popište (vzhled, nápisy, chemické značky či číslice na obalu);
 • Na podezřelý předmět upozorněte i ostatní cestující.

Při předávání zprávy na čísla tísňového volání je nutné uvést:

 • důvod volání;
 • místo nálezu;
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte;
 • po ukončení hovoru je potřeba vyčkat na zpětný ověřovací telefonát operačního střediska.

Kalendář akcí

< 2020 >

všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29